Katy Swartz ’13 from Bulgaria

Katy Swartz '13, Bulgaria.png

Bulgaria’s largest monastery, the Rila Monastery.

Click http://katyswartz.blogspot.com/ to check out Katy Swartz’s blog on her experiences as a Fulbright ETA in Sofia, Bulgaria.

Advertisements